How to ยื่นอุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน กรอกไม่กี่ข้อ ลุ้นรับเงินทบ 1 หมื่น

How to ยื่นอุทธรณ์ เราไม่ทิ้งกัน กรอกไม่กี่ข้อ ลุ้นรับเงินทบ 1 หมื่น


20 เมษายน 2563  วันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์ รับเงินเยียวยาจากสถานการณ์ covid 19 จำนวน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน  โดยเปิดเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิเท่านั้น   สำหรับวิธีลงทะเบียน ทบทวนสิทธิ์ มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 

2. เลือกคลิกแถบสีม่วง เขียนข้อความว่า "ยื่นทบทวนสิทธิ์" (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์เท่านั้น) 

3. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และ วันเดือนปีเกิด

4. ขึ้นข้อความ "ความยินยอมในการยื่นทบทวนสิทธิ์ อ่านแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ข้าพเจ้าอนุญาตให้กระทรวงการคลัง เก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ หรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนสิทธิ" แล้วกด "ยืนยันและดำเนินการต่อ"


5. ขณะที่กดติ๊กข้อความ จะขึ้นข้อความอีกว่า "ท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกก่อนยื่นทบทวนสิทธิ์" แล้วกด "ตกลง"

6. เข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลอาชีพ โดยเลือก อาชีพของท่าน และกรอกชื่อสถานประกอบการของท่าน จากนั้น ให้เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ แล้วกด "ยืนยันและดำเนินการต่อ"

7. ระบบจะส่งเลขรหัส OTP ให้ผู้สมัครทางโทรศัพท์จำนวน 6 ตัว โดยให้นำเลขรหัส OTP กรอกลงช่องข้อมูลดังกล่าว แล้วกด "ยืนยัน"

8. เมื่อเสร็จเรียบร้อย จะขึ้นข้อความว่า 'ยื่นทบทวนสิทธิ์สำเร็จ โปรดเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพของท่านให้พร้อมในกรณีที่เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาชีพของท่าน"หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิลงทะเบียน 5,000 บาท ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เสร็จเรียบร้อย  ให้รอรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมาย เพื่อลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ พร้อมกับถ่ายรูปผู้ทบทวนสิทธิ สถานที่ทำงานเก็บเอาไว้ หรือถ้ามีหลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ก็เตรียมเอาไว้ด้วย หากทบทวนสิทธิผ่าน ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จริง ก็จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 10,000 บาทในทันที เนื่องจากรวมกับเงินเยียวยา 5,000 บาทช่วงเดือนเมษายน
 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net