ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่8) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยมีข้อแนะนำให้ผู้ดำเนินงานสนามบินดำเนินการด้านมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) นั้น 

ทสภ. โดยฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย(ฝมอ.) ได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรอง Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภทขนส่งสาธารณะ(ท่าอากาศยาน) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบกิจการ ประเภทขนส่งสาธารณะ-ท่าอากาศยาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค (COVID Free Setting) โดยมีผลการรับรองเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565 


ทั้งนี้ การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทสภ. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญ อาทิ มีกระบวนการคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน มีการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด กำกับดูแลร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในการรักษามาตรฐานบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทสภ. จะดำเนินการตรวจประเมินตนเองทุกๆ 14 วัน ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการป้องกัน และขอใบรับรอง Thai Stop Covid 2 Plus จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป ภาพ / ข่าว : ผู้สื่อข่าวคลิกนิวส์ จ.สมุทรปราการ 


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net