การศึกษาสงฆ์ไทย ฟันเฟืองสืบต่อพุทธศาสนา หยั่งรากยั่งยืน

การศึกษาสงฆ์ไทย ฟันเฟืองสืบต่อพุทธศาสนา หยั่งรากยั่งยืน


          ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่าว่าแต่ปุถุชนคนทั่วไปเลย พระภิกษุในฐานะศาสนทายาท ก็ต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยเฉพาะการพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ เพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจลึกซึ้งแตกฉาน อันจะนำพาให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกสมัยใหม่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนสืบไป

          การศึกษาของคณะสงฆ์ จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพพระภิกษุ สามเณรให้มีความโดดเด่น แต่ทว่ายังมีพระภิกษุสามเณรอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสศึกษาในระดับสูง อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สานต่อโครงการมอบ ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยว่า ควรมีทุนการศึกษาที่จัดตั้งไว้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร อันจะเป็นการสร้างศาสนทายาทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา


          พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.) ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ชี้ให้เห็นว่า พระภิกษุและสามเณร เป็นบุคลากรในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่จะชักนำให้ผู้คนทั้งหลายในสังคมตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ศีลธรรม และมีปัญญา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          “ในโลกปัจจุบัน ความก้าวหน้าและความทันสมัยนั้น ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปให้มีวิชาการและมีบริบทของสังคมที่เราสามารถนำหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้หรือไปพัฒนาให้เห็นผลเป็นประจักษ์ ในการดำเนินชีวิตให้เกิดแก่ผู้คนในสังคมโลก อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นและเป็นสุขต่อไป”

          ในโอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวเชิญชวนพระภิกษุและสามเณรร่วมสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เข้าไปศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ทุนละ 100,000 บาท / ปีการศึกษา หรือ 400,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยจะเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เพื่อให้พระภิกษุมีความสมบูรณ์ทางความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งทางด้านพระพุทธศาสนา วิชาการและงานวิจัย สามารถนำหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าออกไปเผยแพร่ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ พร้อมกันนี้ พระภิกษุและสามเณรยังสามารถปูทางเพื่อยกระดับการศึกษาไปสู่ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้อีกด้วย

          “เรานึกเสมอว่า เราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษา เมื่อเราเข้ามาบวชแล้ว เราได้รับโอกาสนี้ ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลาย ได้ตระหนักในส่วนนี้ เพื่อจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจในหลักการพระพุทธศาสนา รักษาพระพุทธศาสนา  และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ทั่วผืนแผ่นดินไทย และอยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป”          สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ประสงค์จะสมัครสอบรับทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ mbu.ac.th หรือติดต่อ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร 02-4446000 ต่อ 1104-1108 

กรอกใบสมัครออนไลน์  https://bit.ly/MBUScholarForm    

          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 เมษายน พ.ศ. 2565 และสอบคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2565 ต่อไป

          ท่านทั้งหลายในฐานะพุทธศาสนิกชน สามารถช่วยสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ด้วยการสมทบทุนได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา ชื่อบัญชี “ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า (วาสนมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 459-0-685930


ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net