ส่องเส้นลายฝ่ามือแบบนี้ นิสัยสุดมั่น ดื้อรั้น กล้าปะทะ ไม่เหมาะทำงานบริการ

ส่องเส้นลายฝ่ามือแบบนี้ นิสัยสุดมั่น ดื้อรั้น กล้าปะทะ ไม่เหมาะทำงานบริการ


มนุษยสัมพันธ์คือการใช้วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลด้วยกัน ในสังคมส่วนใหญ่จึงมักจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์อันดีทั้งเป็นการส่วนตัวและหมู่คณะในการอยู่ร่วมกันหรือความร่วมมือในการทำงานต่างๆอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและมีความเข้าใจดีต่อกันในทางสังคมด้วยสำหรับอาชีพที่ต้องใช้งานมนุษยสัมพันธ์ประกอบด้วย นั้น เช่น อาชีพงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ธนาคาร พนักงานขายประกัน งานบริการ งานการตลาด การค้าขายที่ต้องติดต่อกับผู้คนหรือลูกค้าทั่วไปที่จะต้องให้การบริการที่ดีและประทับใจให้กับลูกค้าอันจะนำไปสู่ความสำเร็จให้กับตัวเองและความ เจริญรุ่งเรืองให้กับหน่วยงานหรือกิจการของตัวเองด้วย เป็นต้น

รูป A ลักษณะเส้นสมองของคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์จะเป็นเส้นโค้งไปที่เนินจันทร์ตอนต้น เส้นเป็นคลื่นไม่ราบเรียบ คล้ายกับรูปตัวปลาบนเส้นสมองตามรูปภาพ ผู้ที่มีเส้นลักษณะแบบนี้จะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างดีไม่ค่อยสร้างความขัดแย้ง เหมาะสมที่จะทำงานด้านบริการ


รูป B เส้นชีวิตกับเส้นสมอง แยกออกจากกันตรงจุดดอกจัน  และวิ่งคู่ขนานกับเส้นใจ จะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆดื้อรั้นกล้าปะทะ ไม่เหมาะที่จะทำงานด้านเกี่ยวกับผู้คนมากหรืองานบริการ อาจจะทำให้งานไม่ดีเท่าที่ควร

ฉะนั้นงานด้านประชาสัมพันธ์งานบริการหรือการค้าขายฝ่ามือที่มีเครื่องหมายตามรูป A จะเหมาะสมกว่าผู้ที่มีเครื่องหมายตามรูป B  สำหรับผู้ประกอบการ หากจะเลือกพิจารณาบุคคลเข้ามาร่วมทำงานในด้านการขายงานบริการหรืองานประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาร่วมงานตามรูปแบบนี้ เพื่อที่จะทำให้งานนั้นเป็นไปด้วยดี              


พยากรณ์โดย รุ่งโรจน์ เปี่ยมพงศ์สานต์
ติดต่อ โฆษณา

Contact : Click Marketting -

Clicknews-tv.net